Faaliyet Alanları

Başta ABD olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde Medya ve Din alanındaki araştırma girişimleri bir merkez etrafında örgütlenmektedir. Bu tür bir örgütlenme ilgili alandaki bireysel girişimleri daha bütünlüklü ve birbiriyle bağıntılı hale getirmekte ve bilgi birikimin kapsamını hem genişletmekte hem de bu girişimlere stratejik bir görünüm kazandırmaktadır. Ülkemizde medya ve dinin henüz yeni ilgi gösterilen bir araştırma alanı olması nedeniyle bu tarz bir araştırma merkezi kurma girişiminin alana önemli katkı sağlayacağı düşünülmekte, bu konudaki bireysel girişimlerden ziyade organize çabaların alanın gelişimini ve geleceğini belirleyen önemli bir faktör olacağı değerlendirilmektedir. Erciyes Üniversitesi Medya ve Din Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyetlerini üç temel amaç doğrultusunda yürütecektir: Araştırma, eğitim ve insan kaynağı alanında kapasite geliştirme.

Medya ve din alanında uluslararası nitelikteki araştırma birimleriyle işbirliği kurarak uluslararası akademik birikimin ulusal akademik ilgiye açılması, medya ve din çalışmaları ile ilgili elektronik bir veri tabanı ve atölye çalışmaları yoluyla alan araştırmacılarına ortam ve materyal temini, medya ve din alanına ilişkin lisansüstü tez çalışmalarının ve bunların yayına dönüşmesinin teşvik edilmesi ve bu yolla personel yeterliliğini yükselterek eğitim kurumlarının yapısının güçlendirilmesi, medya ve din alanına ilişkin bilimsel literatürü zenginleştirmek amacıyla yayın faaliyetinin gerçekleştirilmesi araştırma ve insan kaynağı alanında kapasite geliştirme gereksinimine karşılık gelmektedir.

Merkez medya ve din ilişkisinin yanı sıra bunun eğitimsel değeri konusundaki duyarlığı geliştirme çabalarına da katkı sunacaktır. Medya ve din alanına ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde kurs ve seminerler düzenlemek, medya ve din eğitiminin ilgili fakültelerin lisans ve lisansüstü eğitim müfredatlarında yer almasını sağlayacak çalışmalar yürütmek ve ilgili alanda faaliyet gösteren kamu ve sivil toplum kuruluşlarına konuyla ilgili raporlar hazırlayarak danışmanlık hizmeti sunmak bu konudaki önemli başlangıçları işaretlemektedir.